Pārlekt uz galveno saturu

Vides un ūdenssaimniecības katedra

VUS

"Vide un ūdenssaimniecība" ir jauna specialitāte daudzās pasaules augstskolās. Tā veidojas un attīstās kā mūsu laika diktēta nepieciešamība, jo veselīga un harmoniska sabiedrība iespējama tikai veselīgā un harmoniskā vidē.

Vides un ūdenssaimniecības speciālistu uzdevums ir nodrošināt tādu saimniecisko darbību vidē, kurā būtu sabalansētas sociālās, ekonomiskās un vides aizsardzības prasības, t.i. veidot lauku vidi un organizēt tās apsaimniekošanu tā, lai nodrošinātu zemes un ūdeņu "veselību".

Beidzot Vides un ūdenssaimniecības augstāko profesionālo studiju programmu ar tiesībām studēt maģistrantūrā tiek iegūta inženiera kvalifikācija un apgūts vides zinātņu bakalaura standarts.

Programmas ietvaros tiek iegūtas iemaņas un prakse vides noslodzes, ūdeņu aizsardzības, ūdens apgādes, meliorācijas, notekūdeņu attīrīšanas, atkritumu saimniecības un dabas resursu racionālas izmantošanas jautājumos.

Katrai no studiju programmām ir konkrēts mērķis:

Augstākās profesionālās izglītības – apgūt dziļas teorētiskās zināšanas, nepieciešamās profesionālā darba iemaņas un prasmi radoši strādāt, pielietojot mūsdienīgas projektēšanas un ražošanas tehnoloģijas;

Maģistrantūras – nodrošināt padziļinātu fundamentālo un nozares teorētisko kursu apguvi, sagatavot vispusīgi izglītotus speciālistus zinātniskai, pedagoģiskai un vadošai darbībai izvēlētajā specialitātē, kā arī sagatavot studijām doktorantūrā;

Doktorantūras –sasniegt augstāko teorētisko zināšanu līmeni izvēlētā zinātņu nozarē, pilnveidot pedagoģiskā darba iemaņas, un aizstāvēt prasībām atbilstošu promocijas darbu.

Katedras vēsture