Pārlekt uz galveno saturu

Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra gatavo speciālistus mērniecībā, zemes ierīcībā, teritorijas plānošanā, nekustamā īpašuma kadastrā un vērtēšanā.

Studiju procesā studenti apgūst:

  • tiesību zinību pamatus par nekustamo īpašumu,
  • zināšanas par nekustamo īpašumu, tā sastāvu un rīcību ar to,
  • zināšanas par nekustamā īpašuma reģistrāciju, kadastrālo un tirgus vērtēšanu,
  • teritorijas izmantošanas plānošanu, teritorijas plānojumu, detālplānojumu un zemes ierīcības projektu izstrādi,
  • kartogrāfisko materiālu izgatavošanu ar fotogrammetrijas, tālizpētes un GNSS metodēm,
  • topogrāfisko plānu sastādīšanu,
  • zemes robežu un būvju uzmērīšanu un citu ģeodēzisko darbu izpildi.

Studijas norisinās ar mūsdienu tehnoloģijām aprīkotās auditorijās un laboratorijās, pielietojot mūsdienīgus digitālo tehnoloģiju instrumentus.

Absolvējot profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu "Zemes ierīcība", tiek iegūta inženiera kvalifikācija un ir tiesības studēt maģistrantūrā. Pēc 2 gadu praktiskās darba pieredzes iegūšanas iespējams iegūt sertifikātu ģeodēzisko, zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbu veikšanai, tādējādi nodarboties arī ar privāto praksi minēto dabu izpildē.

Absolventi ir pieprasīti mērniecības uzņēmumos, ēku, ceļu un citu objektu būvniecībā, vietējās pašvaldībās, valsts institūcijās. Ir iespējams privāti nodarboties ar uzņēmējdarbību minētajās jomās.

Katedras vēsture.